Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes enfront la COVID-19

Notícies

Us informem que a partir d’ara per poder optar a nous ajuts per a autònoms es obligatori fer una inscripció prèvia per a ser considerats sol·licitants de l’ajut sense que s’hagi de fer cap altre tipus d’actuació. D’aquesta manera podran resultar-ne beneficiaris si compleixen els requisits que s’estableixin a les convocatòries.

Requisits per accedir-hi

  1. Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  2. Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
  3. La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  4. El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.
  5. Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  6. No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

Podeu accedir a la inscripció prèvia a través del següent enllaç: Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris

2024© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web