Prestació extraordinària per a professionals de la cultura

Notícies

En el DECRET LLEI 21/2020 del 2 de juny de 2020, el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha publicat una prestació extraordinària per a subministraments bàsics a professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en forma d’ajut extraordinari per a llur sostenibilitat econòmica, de pagament únic amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de subministraments bàsics.

Quantia de la prestació

La quantia de la prestació, que s’abona en un pagament únic és l’equivalent a l’import diari de l’indicador de renda de suficiència mensual de Catalunya (IRSC) vigent, pels dies transcorreguts entre el 14 de març i 6 de maig de 2020, ambdós inclosos. D’aquesta quantia es dedueixen els ingressos meritats durant el mateix període.

Finalitat de la prestació

La finalitat de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics a les persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya és pal·liar la situació de necessitat material i de vulnerabilitat d’aquestes persones i les seves unitats familiars a Catalunya, que han patit una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de les mesures adoptades per la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la crisi sanitària derivada del COVID-19, i durant el període comprès entre el dia 14 de març de 2020 i el dia 6 maig de 2020 en què no han pogut obtenir ingressos per les activitats suspeses, o bé aquests no han superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interprofessional.

Naturalesa jurídica

La prestació regulada en aquest Decret llei es configura com una prestació social de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament únic, que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. La prestació té caràcter puntual i, per tant, es farà efectiva amb un pagament únic mitjançant transferència bancària.

La prestació extraordinària per a subministraments bàsics a persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya atenent l’objecte i la seva finalitat, no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

Persones beneficiàries i requisits

Les persones beneficiàries de la prestació per subministraments bàsics a persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya són les persones que acreditin el compliment dels requisits següents:

a) Ésser major de divuit anys.

b) Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.

c) Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi o aliè, en situació d’alta en el Règim Especial d’Autònoms de la Seguretat Social per activitats de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, en el Sistema Especial d’Artistes del Règim General de la Seguretat Social, o bé, pel cas dels tècnics, que hagin cotitzat al Règim General de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim 15 dies l’any 2019.

d) No haver obtingut cap tipus d’ingressos, entre els dies 14 de març i 6 de maig, o bé que aquests no hagin superat conjuntament, en còmput mensual, l’import del salari mínim interprofessional.

Compatibilitats

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció d’altres ajuts, prestacions d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, meritats entre el 14 de març de 2020 i el 6 de maig de 2020, que superin conjuntament l’import del salari mínim interprofessional. En el cas que els ingressos no superin aquest import es dedueixen de la quantia de la prestació.

Aquesta prestació és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a què pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles.

Procediment de tramitació i concessió

Els òrgans competents del Departament de Cultura i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han d’aprovar una resolució de convocatòria que s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la qual ha de concretar el procediment de tramitació i concessió de la prestació, amb un procediment de concurrència no competitiva, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Les persones susceptibles de ser beneficiàries de la prestació regulada en aquest Decret llei han d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud normalitzat. El termini per presentar les sol·licituds restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació designada a l’efecte.

Un cop revisades les sol·licituds i després de la comprovació dels requisits d’accés, en el termini quinze dies hàbils a comptar des de la presentació de la sol·licitud, s’ha de dictar resolució d’atorgament o denegació de la prestació fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària i, en el termini de quinze dies hàbils a comptar des de l’emissió de la resolució, es procedirà al seu abonament mitjançant transferència bancària. S’ha de declarar responsablement en fase de tramitació el compliment dels requisits.

L’òrgan tramitador farà un pla de verificació posterior que podrà comportar la presentació, per part de les persones sol·licitants, de la documentació acreditativa del compliment dels requisits d’accés a la prestació. L’atorgament de la prestació està sotmès a disponibilitat pressupostària.

Finalitzat el termini establert sense haver-se notificat la resolució expressa, la sol·licitud s’ha d’entendre desestimada.

L’òrgan competent per a la tramitació i resolució de les sol·licituds de la prestació extraordinària per a subministraments bàsics és la Direcció General de Prestacions Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En el cas de denegació o inadmissió, sense perjudici del recurs administratiu que correspongui, la persona sol·licitant pot presentar una nova sol·licitud, sempre que no hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

Causa de revocació i de reintegrament de la prestació per a subministraments bàsics

D’acord amb el que disposa l’article 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en l’acreditació dels requisits que donen dret a la prestació per subministraments bàsics determinarà la impossibilitat de la seva percepció o la seva revocació i l’obligació de reintegrar les quantitats percebudes.

Finançament

La prestació extraordinària per a subministraments bàsics a persones professionals de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya té una dotació pressupostària de cinc milions d’euros (5.000.000 d’euros).

Aquesta prestació pot ser cofinançada amb càrrec als fons extraordinaris habilitats per la COVID-19. La part de cofinançament corresponent a la Generalitat es realitzarà amb càrrec al pressupost del Departaments de Cultura i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web