Ajut extraordinari per el manteniment de l’activitat econòmica dels autònoms

Notícies

Aquest proper dilluns 9 de novembre a les 9:00 h s’obre la convocatòria per sol·licitar l’Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

Aquest ajut està destinat a persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin qualsevol activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones contractades. També poden sol·licitar l’ajut les persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques donades d’alta com a treballadores autònomes, en aquests casos el número màxim de socis és de 3. En tots els casos la suma de persones treballadores autònomes i persones contractades per compte aliè no pot ser superior a 6.

Objecte i finalitat
Prestació de pagament únic per import de 2.000€ amb la finalitat d’afavorir el manteniment de l’activitat econòmica.

Beneficiaris

  • treballadors autònoms alta RETA o per compte propi a la seguretat social que exerceixen l’activitat a títol individual o amb persones al seu càrrec (no es pot demanar si el sumatori d’autònoms i contractats és superior a 6)
  • autònoms d’alta a sistema alternatiu a RETA que exerceixen l’activitat a títol individual o amb persones al seu càrrec (no es pot demanar si el sumatori d’autònoms i contractats és superior a 6)
  • autònoms d’alta a RETA i sistema alternatiu que hagin constituït societat. El nombre de socis no pot ser superior a 3 (no es pot demanar si el sumatori de socis i contractats és superior a 6)
  • socis de cooperatives que cotitzen al RETA o sistema alternatiu. El número de socis no pot ser superior a 3 (no es pot demanar si el sumatori de socis i contractats és superior a 6)

No el poden demanar els socis col·laboradors.

Requisits:

  • tenir domicili fiscal a Catalunya
  • estar donar d’alta al RETA o sistema alternatiu
  • la base imposable de la darrera renda disponible (2019) ha de ser igual o inferior a 35.000€
  • el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres del 2020 ha d’estar per sota dels 13.125€

Compatible amb qualsevol altre ajut o subvenció amb la mateixa finalitat.

Sol·licitud

Telemàtica mitjançant declaració responsable.

ACCÉS AL TRÀMIT

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web