Proposta de mesures per la millora de la situació dels músics professionals a Catalunya davant aquesta crisi

Informació útil / Noticies ACIMC

Des de l’ACIMC estem impulsant les següents mesures per la millora de la situació dels intèrprets i docents davant la crisi que estem vivint:

MESURES REFERIDES A LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

 • Ajornament de les actuacions suspeses i pagament anticipat d’una part dels caixets.
 • Pagament de les actuacions que no s’han pogut re-programar (com a mínim les despeses generades).
 • Que concerts, actuacions o activitats contractades  que no puguin realitzar-se  dins l’any en curs,  s’abonin en concepte d’indemnització.
 • Abonament immediat de les actuacions ja realitzades i pendents de cobrar que ja s’haurien d’haver abonat.
 • Considerar les actuacions no realitzades i de les quals faltava algun requisit formal (per exemple, acta d’acord de l’organisme local corresponent o signatura del contracte) com actuacions anul·lades amb la finalitat d’obtenir-ne els abonaments comentats abans.

MESURES LABORALS

 • Accés a la prestació d’atur per tots aquells treballadors que compleixin amb els requisits d’inclusió al règim d’inactivitat per a artistes aprovat pel Reial Decret – Llei 26/2018.
 • Aprovació de les mesures impulsades per la Plataforma Estatal por la Música (PLAM) en relació amb l’Estatut de l’Artista.

MESURES REFERIDES ALS ESPAIS DE FORMACIÓ MUSICAL

 • Garantir la continuïtat dels contractes laborals i mercantils del personal docent, siguin de plantilla estable o de contractes per hores, d’escoles de música i conservatoris, evitant els ERTOS.
 • Demanar que el Departament d’Educació sigui clar i tingui en compte les especificitats dels ensenyaments artístics ja siguin reglats o no reglats, a l’hora de definir i ordenar el des confinament i el retorn a les aules.

MESURES REFERIDES A LES SUBVENCIONS PÚBLIQUES

 • Coordinar, juntament amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies, una línia d’ajuts directes als professionals de la cultura, destinada als treballadors de la música, tant autònoms com per compte aliè. L’exemple a seguir seria l’ajut aprovat pel govern basc el qual consisteix en aportar als treballadors el 70% dels ingressos mensuals corresponents a la mitjana anual del 2019 (en cas que hagin presentat declaració de renda), essent el mínim el SMI i el topall mensual de 1.200€. En cas de no haver fet declaració de renda, la referència seria el Salari Mínim Interprofessional. Aquests ajuts han d’incloure també els professionals que realitzen la seva activitat vinculats a entitats no culturals, com socials o mèdiques (per exemple, en el cas de músics vinculats a activitats de musicoteràpia a residències o centres mèdics), serveis funeraris, espais religiosos… L’objectiu seria mantenir la continuïtat de la contractació existent, tant el personal inclòs dins la plantilla estable com el personal que es contracta per hores. A més, els ajuts han de tenir caràcter retroactiu des del moment en què es va declarar l’estat d’alarma i s’han de mantenir més enllà del període determinat per l’estat d’alarma.
 • Coordinar, juntament amb el departament d’Educació una línia d’ajuts directes, paral·lela a l’anterior, però destinada al professorat artístic, especialment aquells professionals amb contractes de servei o per hores, a qui se li hagi cancel·lat o vist perjudicada la seva activitat
 • Creació d’una línia de subvenció adreçada al músic professional per al rescabalament de les despeses vinculades a activitats anul·lades com a conseqüència de la crisi el Covid-19, en el concepte de viatges, desplaçaments, allotjaments, cartelleria, material promocional…).
 • Garantir que tots aquests ajuts parteixin de pressupostos extra i no de la reestructuracció de les partides destinades a altres ajuts.

MESURES REFERIDES ALS IMPOSTOS

 • Possibilitat de desgravar despesa cultural en el tram autonòmic de l’IRPF. Aquesta mesura aniria destinada al músic professional però també a la ciutadania en general.
 • Desgravacions en el tram autonòmic per quantitats abonades pels professionals de la música en concepte de lloguers i altres despeses inherents a la seva activitat professional.

PROMOCIÓ DELS MÚSICS

 • Emprendre campanyes de sensibilització i reflexió sobre els efectes de la gratuïtat dels continguts a la xarxa tot promovent mecanismes de monetització, com campanyes a Spotify de promoció de playlist d’artistes catalans.
 • Donar suport a iniciatives de difusió de continguts musicals que respectin una compensació per al músic professional (com a creador i com intèrpret).
 • Acord interadministratiu que permeti la posada en marxa d’un pla de reactivació de l’activitat musical un cop passada la crisi amb participació dels mitjans de comunicació.
 • Incentivar i incrementar la presència de música d’autors, intèrprets i productors de Catalunya de tots els gèneres i estils en els nostres mitjans per tal de generar drets d’autor i connexos de propietat intel·lectual.
 • Aposta pel consum cultural de Km. 0 o de proximitat en la programació dels equipaments musicals.
 • Consolidar la programació de continguts musicals de manera permanent i estable a TV de Catalunya i recuperar el departament de musicals en coordinació amb el sector.

MESURES D’AJUT AL SECTORS EDITORIAL I DISCOGRÀFIC.

 • Compra de discs en format físic per part de la Generalitat (si convé a biblioteques), en la mateixa línia que la compra de llibres per afavorir la producció discogràfica dels intèrprets.
 • Compra directa de partitures (referències proposades per les editorials) destinades a biblioteques i/o centres d’ensenyament de música per afavorir la producció editorial dels creadors.

ALTRES MESURES

 • Creació de la Renda Bàsica Universal (renda mensual a la qual tenen dret sense cap condició ni tots els ciutadans.
 • Increment del pressupost de cultura al 2 %.
 • Reducció de l’IVA al 4% de les entrades de la música en directe i de tots els serveis relacionats amb la música en viu i música enregistrada.
 • Aprovació de la Llei de Mecenatge.
 • Creació del cens d’artistes i creadors professionals.

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web