Proposta d’esmenes per a les lleis aprovades en relació a l’Estatuto del artista

Informació útil / Noticies ACIMC

Des de la Unión de Músicos, entitat sindical de la qual forma part l’ACIMC, estem treballant per a fer una sèrie de propostes de millores a les lleis aprovades recentment en relació a l’Estatuto del Artista. Us les comentem breuement:

Esmenes respecte a la relació contractual amb les administracions públiques

1-Assumir la obligació de contractar laboralment als músics no autònoms.

2-Comprovar les altes de tots els músics i el compliment de la normativa en prevenció de riscos laborals.

3-Permetre als grups musicals poder facturar individualment (no acceptar factura única).

4-Eliminar l’exigència de documentació addicional fora de la Llei de Contractes del Sector Públic (només factura).

Esmenes pel sistema de cotització i l’accés a prestacions dels treballadors autònoms

1-Ampliar la compatibilitat de la pensió amb: els drets d’imatge, la realització d’altres activitats artístiques (edició musical o productes audiovisuals, col·laboració amb entitats sense ànim de lucre, participació com a jurat, docent o ponent i en comissions de premis o subvencions), la pensió anticipada o parcial, la d’incapacitat permanent i els complements per jubilació demorada i els complements per mínims.

2-Eliminar la cotització especial de solidaritat que s’ha de pagar.

3-Permetre l’activitat per compte propi sense alta ni cotització si no se supera el SMI.

Esmenes pel sistema de cotització i l’accés a prestacions dels treballadors autònoms

1-Nou apartat en l’article 305.2 de la Llei General de la Seguretat Social que defineixi l’enquadrament dels treballadors autònoms de la cultura.

2-Actualitzar els trams i quotes de cotització específics per artistes (de base é 161€ fins a ingressos anuals de 3.000€ i amb una reducció de la base de cotització de 751,63 a 526,14€)

    • Bonificació del 50% de la quota per ingressos net fins a 15.600€ (SMI) amb un màxim del 25% de treball complementari per compte aliena
    • Bonificació del 30% de la quota quan no se superi una vegada i mitja el SMI
    • Quota de 122,4€ mensuals (sense MEI) i 124,8 (amb MEI) amb una base de cotització de 400€ per ingressos fins a 6000€ nets en actuacions esporàdiques de treballadors per compte aliena quan aquests ingressos per compte d’altri no superin el 25%

3-Crear un sistema voluntari d’alta anual sense obligació de cotitzar durant els períodes d’inactivitat.

4-Permetre l’abonament trimestral de les cotitzacions.

5-Aplicar un coeficient corrector d’intermitència sobre els períodes cotitzats per tenir accés a prestacions i a pensions de jubilació.

6-Crear una prestació especial per cessament/suspensió temporal d’activitat per períodes d’almenys 4 mesos (amb 180 dies d’alta durant 6 anys) de duració de 4 mesos i el 70% de la base reguladora mitjana (amb una quantia màxima i mínima segons allò establert a l’article 339.3 del TRLGSS) i que sigui compatible amb la percepció dels drets intel·lectuals.

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web