Places de violí, viola, violoncel i contrabaix per a la Orquesta Nacional de España

Borsa de treball

Termini de presentació de sol·licituds fins el 8 de juliol de el 2019.

Es convoca procés selectiu per a cobrir 5 places de personal laboral fix, fora de conveni, de Professor Tutti (violí, viola, violoncel i contrabaix) de l’Orquestra Nacional d’Espanya, i l’elaboració de relacions de candidats, dependent de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema d’oposició, amb els exercicis i puntuacions que s’especifiquen a l’annex I.

La descripció de les places es detalla en l’Annex II de la convocatòria.

El procés selectiu es desenvoluparà d’acord amb el següent calendari:

La dates de les proves de l’oposició es faran públiques amb la llista provisional d’admesos i exclosos. En el supòsit de modificació de les mateixes, s’anunciarà amb una antelació mínima de 10 dies.

El primer exercici de la fase d’oposició se celebrarà en el termini màxim de quatre mesos, comptats a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat, havent de finalitzar la mateixa, amb caràcter general, en el termini màxim d’un any des de la publicació de la convocatòria en el «BOI».

Requisits dels candidats

Per a ser admesos a la realització del procés selectiu els aspirants hauran de posseïr en el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir fins al moment de la formalització del contracte de treball els següents requisits de participació:

Nacionalitat:

Tenir la nacionalitat espanyola.

Ser nacional d’algun dels altres estats membres de la Unió Europea.

Qualsevol que sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, podran participar seva descendents i els del seu cònjuge, que visquin al seu càrrec, menors de vint-anys o majors d’aquesta edat dependents.

Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació dels Tractats Internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els que s’aplique la lliure circulació de treballadors.

Els estrangers que, no estant inclosos en els paràgrafs anteriors, es trobin amb residència legal a Espanya.

Estaran exempts d’aportar documentació acreditativa de la nacionalitat dels inclosos en l’apartat 1) així com els estrangers residents a Espanya inclosos en l’apartat 2), sempre que autoritzin en la seva sol·licitud la comprovació de les dades d’identificació personal en el sistema de verificació de dades d’identitat. La resta dels candidats hauran d’acompanyar a la seva sol·licitud document que acrediti les condicions que s’al·leguen.

Compatibilitat funcional: posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques

Capacitat legal: tenir capacitat per a contractar la prestació del seu treball, d’acord amb el que preveu l’article 7 de l’Estatut dels Treballadors.

Tenir complerts 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa

Titulació: Estar en possessió o en condicions d’obtenir el títol que s’assenyala a l’annex II

Habilitació: No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per resolució judicial ferma.

Els aspirants la nacionalitat no sigui l’espanyola hauran d’acreditar, igualment, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, al seu Estat, en els mateixos termes, l’accés a l’ocupació pública.

Termini de presentació de sol·licituds del 11 de juny al 8 de juliol.

Bases de la convocatòria

http://ocne.mcu.es/actualidad/audiciones

 

 

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web