Plaça de viola (tutti) per a l ‘Orquestra Nacional d’Espanya

Borsa de treball

Termini de presentació d’instàncies: Fins el 8 de novembre de 2018.

S’ha publicat al BOE la Resolució d’1 d’octubre de 2018, de la Subsecretaria, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació amb caràcter fix, fora de conveni, d’una plaça de Professor tutti (viola) de l’Orquestra Nacional d’Espanya, i l’elaboració de la relació de candidats.

El procés selectiu es realitzarà mitjançant el sistema d’oposició, amb els exercicis i puntuacions que s’especifiquen a l’annex I de les bases. La descripció de la plaça es detalla en l’annex II d’aquesta convocatòria.

El procés selectiu es desenvoluparà d’acord amb el següent calendari: La dates de les proves de l’oposició es faran públiques a la llista provisional d’admesos i exclosos. En el supòsit de modificació de les mateixes, s’anunciarà amb una antelació mínima de 10 dies. El primer exercici de la fase d’oposició se celebrarà en el termini màxim de quatre mesos, comptats a partir de la publicació de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat», havent de finalitzar la mateixa, amb caràcter general, en el termini màxim d’un any des de la publicació de la convocatòria en el «BOE».

Termini de presentació d’instàncies: 10 d’octubre a 8 de novembre de 2018

Consultar i descarregar les bases aquí

2022© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web