Plaça de flauta per a l’Orquestra Simfònica d’Euskadi

Borsa de treball

L’Euskadiko Orkestra convoca audicions per a cobrir el lloc de FLAUTISTA TUTTI amb obligació de Piccolo que es regeix per les normes establertes en el Conveni Col·lectiu en vigor.

Requisits

Majoria d’edat abans de la data límit d’inscripció en possessió de el Títol Superior o equivalent.

No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi l’exercici del seu treball.

No incórrer en cap de les causes legals d’incapacitat.

No haver estat sancionat/da disciplinàriament amb falta greu en exercici de funcions similars.

Ser de nacionalitat espanyola, nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, o estrangers/es no inclosos en aquest paràgraf que, en cas de ser seleccionats, han d’obtenir de forma obligatòria el preceptiu permís de treball i residència a Espanya amb anterioritat a la data prevista d’inici del contracte.

Excepcionalment, el President de Tribunal (d’acord amb el Solista de la Secció, i pel seu especial interès) podrà admetre a aquesta Audició candidatures que no tinguin la titulació requerida.

Contractació

Les persones seleccionades hauran de posar-se en contacte amb l’Administració de l’Orquestra administrazioa@euskadikoorkestra.eus i remetre tota la documentació necessària per tramitar la seva contractació en les dates marcades per l’Orquestra.

Els contractes seran indefinits amb un període de prova de 6 mesos. La retribució bruta anual aproximada és de 42.000 EUROS. Incorporació el més aviat possible.

BASES COMPLETES

INSCRIPCIONS ONLINE

2023© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web