Diverses places per a l’Orquesta Sinfónica de Gran Canaria

Borsa de treball

La Fundació Orquestra Filharmònica de Gran Canària (FOFGC), fa públiques les següents Bases que han de regir les proves per cobrir 6 vacants a jornada completa de professor músic de concertino, Violí Solista, Violí Tutti, Viola Solista, Violoncel Solista i una vacant a mitja jornada de Flauta / Flautí

El termini per a la presentació de les sol·licituds conclourà el dia 14 de desembre de 2018.

Requisits dels aspirants:

Podran participar a les audicions les persones que reuneixin les següents condicions:

Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea en què regeixi de manera plena la lliure circulació de treballadors o tenir una altra nacionalitat amb la qual d’acord amb la normativa comunitària vigent a Espanya li sigui d’aplicació igualment la lliure circulació de treballadors en els termes que preveu la normativa comunitària. Així mateix, podran participar els estrangers que resideixin a Espanya de conformitat amb les normes legals vigents.

Presentar el currículum, així com acreditacions d’altres títols o mèrits artístics que consideri oportuns.

No patir ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques incompatibles amb l’exercici de les funcions a desenvolupar.

No incórrer en cap de les causes d’incapacitat per incompatibilitats legals.

Les proves es realitzaran en tres fases d’acord al següent esquema:

Primera fase. Interpretació darrera de cortina de les obres i fragments orquestrals que figuren a l’annex I. Per superar-la, l’aspirant haurà d’obtenir, com a mínim, més del 50% dels vots (5 vots).

Segona fase. Els candidats que hagin superat la primera fase hauran d’interpretar, sense cortina, les obres i fragments orquestrals que figuren a l’annex I. Per superar-la, l’aspirant haurà d’obtenir, com a mínim, el 70% dels vots. En aquesta fase, el director titular tindrà dret a veto. Les votacions seran secretes i es realitzaran per escrit després d’un debat en el qual podran participar tots els membres del tribunal amb vot. El president del Tribunal tindrà la facultat de suprimir o donar per finalitzat el debat quan ho consideri oportú.

Tercera fase. (Participació com a mínim en dos programes d’abonament, del qual almenys un ha de ser amb el director titular)

BASES PER A LES AUDICIONS

2022© ACIMC - Associació Catalana d'Intèrprets de Música Clàssica
Avís Legal | Política de cookies | Lluisa Cobos disseny identitat | Gir.cat Disseny i desenvolupament web